Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP ŠD

3. 4. 2011

  

 Obsah:

 

1.Identifikační údaje

2.Charakteristika ŠD

3.Hygienické a bezpečnostní podmínky, psychosociální podmínky

4.Klíčové kompetence

5.Cíle vzdělávání

6.Formy vzdělávání

7.Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

8.Pravidla hodnocení

9.Vzdělávací oblasti

10.Závěr

 

1.         Identifikační údaje


Název zařízení:         Školní družina při ZŠ a MŠ Dětřichov nad Bystřicí

 

Adresa:                       Základní škola a Mateřská škola Dětřichov nad Bystřicí č. 38

 

Ředitelka:                   Mgr. Miroslava Ježková

 

Vychovatelka:             Věra Sklářová

                                        

 

Telefon:                       554 733 352

 

e-mail:                         zsdetrichov@seznam.cz

 

Web:                            http://www.skoladetrichov.estranky

 

Zřizovatel:                  Obec Dětřichov nad Bystřicí

 

Platnost dokumentu od:    1. 9. 2008

 

 

2.         CHARAKTERISTIKA ŠD

 

Školní družina sídlí v budově ZŠ Dětřichov nad Bystřicí, která se nachází ve středu obce. ŠD naplňuje jedno oddělení s maximálním počtem 26 žáků. Oddělení navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. Školní jídelna není součástí školy, proto žáci docházejí na obědy do mateřské školy v doprovodu vychovatelky. ŠD není pokračováním školního vyučování, tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Formou her a zájmové činnosti získávají nové vědomosti a poznatky. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

 

2.1. Materiální podmínky

Školní družina je umístěna v samostatné místnosti v přízemí budovy školy. Je rozdělena na pracovní a odpočinkovou část, má dostatečné prostory. Nábytek a zařízení je standardní. Materiální podmínky jsou velmi dobré. ŠD využívá ke své činnosti technické a elektronické vybavení např. televizor, DVD, video, CD přehrávač, počítačovou učebnu a keramickou pec. Ke své činnosti využívá také tělocvičnu, školní zahradu a hřiště a také hřiště TJ Dětřichov n. Je dobře vybavena spotřebním materiálem, hračkami, hrami a stavebnicemi.

 

2.2. Ekonomické podmínky

Úplata za zájmové vzdělávání činí 100,- Kč měsíčně za žáka. Platba je vybírána hotovostně vychovatelkou a to do 15. dne každého měsíce. Za vybrané poplatky jsou do ŠD pořizovány nové hry, hračky a pomůcky. Další finanční prostředky na činnost ŠD jsou poskytovány zřizovatelem. Školní družina se podílí na organizování akcí a získávání mimorozpočtových zdrojů (sběr druhotných surovin, akce pro veřejnost apod.).

 

2.3 Personální podmínky

Vychovatelka ŠD splňuje odborné vzdělání pedagogického směru oboru vychovatelství, pravidelně se zúčastňuje akreditovaných kurzů a na programech dalšího vzdělávání, využívá samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD. Každoročně se podílí na přípravě školních akcí (Drakiáda, Vánoční besídka, Vánoční jarmark, Den země, Den dětí, kulturní vystoupení pro veřejnost a jiné.) Vede zájmové kroužky (sportovní, výtvarný, turistický). Organizuje sběr druhotných surovin. Spolupracuje s učiteli a správními zaměstnanci a vede žáky ke vztahu k obci (účast na společenských akcích vesnice). Vychovatelka spolupracuje na plánu školy a podílí se na školních i mimoškolních akcích.

 

2.4. Časový plán, organizační podmínky

ŠD má jedno oddělení s kapacitou 26 žáků. Rodiče přihlašují dítě k docházce do ŠD v měsíci září. V případě, že zůstávají některá místa v družině volná, obsazují se i během školního roku. Přihláška do ŠD musí být vyhotovena na předepsaném formuláři. Rodiče žáka jsou povinni omluvit nepřítomnost žáka v družině, písemně požádat o uvolnění dítěte ze ŠD v jiném čase, než který uvedou na zápisním lístku. Vychovatelka ŠD řídí zájmovou a výchovně vzdělávací činnost družiny podle vypracovaných týdenních plánů a v souladu s celoročním plánem ZŠ a družiny.                                                                                                               

  

2.5.  Provozní doba ŠD:                                                                                                                                            

7.00– 7.45   - ranní provoz (scházení dětí), kdy jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou.

11.45 – 15.00    - odpolední provoz. Po čtvrté vyučovací hodině a po obědě jsou zařazovány psychicky a fyzicky nenáročné činnosti odpočinkového charakteru. Mohou být hromadné, skupinové či individuální. K odpočinku je využívána rovněž procházka z jídelny umístěné v MŠ zpět k budově ZŠ. Po době odpočinku od 13.30hod následují zájmové činnosti a činnosti v zájmových kroužcích, které jsou součástí aktivit ve ŠD. Jsou organizovány kroužky: Sportovní, Hudební, Výtvarný, Turistický, kroužek Hry na PC, divadelní kroužek Střapeček, Vaření, Ruční práce, Taneční apod. Některé ZK jsou organizovány až po skončení běžného provozu ŠD. Vedoucími těchto kroužků jsou zpravidla zaměstnanci ZŠ. Členství v těchto kroužcích není vázáno na zápis do ŠD, mohou se ho zúčastňovat i nepřihlášení žáci za úplatu 30,-Kč za kroužek. Náplň ZK je volena vždy na začátku školního roku, jejich organizace se pro dané období školního roku řídí možnostmi školy a zájmem žáků.  

Žáci se v ŠD řídí pokyny a zásadami uvedenými ve Školním řádu.

 

 

3.         HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY, PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY:

 • vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem                          ŠD a skladbou zaměstnání
 • vhodný stravovací a pitný režim (dle individuálních potřeb žáků)
 • zdravé prostředí užívaných prostorů družiny – dle platných norem (vlastní vybavené prostory, odpovídající teplo, světlo, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení prostor)
 • ochrana žáků před úrazy – poučení žáků o chování a bezpečnosti ve všech prostorách ŠD i mimo ně, dozor vychovatelek
 • výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor (provozní řády)
 • vybavení prostředků první pomoci, praktická dovednost vychovatelek poskytnout první pomoc

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: 

 • vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima
 • respekt k potřebám jedince a jeho osobních problémů
 • věková přiměřenost a motivující hodnocení
 • ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
 • spoluúčast žáků na životě školy a ŠD
 • včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ŠD a jejím vnitřním řádu

 

 

4.         KLÍČOVÉ KOMPETENCE

kompetence k učení

·         žák pochopí nutnost přípravy na vyučování

·         aktivně se účastní didaktických her a výukových programů na PC

·         v rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace, používá encyklopedie a internet

·         naučí žáky orientovat se ve světě informací

·         vybírá a využívá vhodné metody a způsoby práce

·         učí posoudit a zhodnotit svůj výkon

·         zúčastní se různých soutěží a olympiád

·         podporuje u žáka rozvoj logického myšlení

·         zdokonaluje grafický projev

·         vede žáky k poznání podstaty zdraví i příčin nemoci

·         vede k upevňování preventivního zdraví

·         nabízí žákům řadu aktivačních metod (besedy, vycházky, exkurze

 

kompetence k řešení problémů

·         učí žáky pracovat s odbornou literaturou

·         vede k rozvoji tvořivosti při řešení problémů

·         vede žáky k vnímání nejrůznějších problémových situací

·         rozvíjí schopnost hledat, navrhovat a používat další metody, informace a zdroje

·         klade důraz na aplikaci poznatků v praxi

·         vede žáky k promýšlení pracovních postupů při praktických cvičeních

 

kompetence komunikativní

·         žák je schopen vyjádřit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním projevu

·         naslouchá ostatním spolužákům a pedagogům a zapojuje se do diskuze

·         spolupracuje s ostatními lidmi a spolupracuje v týmu

·         využívá správný technologický postup při práci

·         využívá informační zdroje k získání nových poznatků

·         je schopen mluvit na veřejnosti, mít slovní zásobu


kompetence sociální a personální

·         podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině

·         navazuje a udržuje kontakty

·         přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

·         vhodně komunikuje se spolužáky

·         respektuje názory druhých

·         hodnotí svoji práci i práci ostatních

·         dokáže si naplánovat a rozdělit práci


kompetence občanské

·         respektuje přesvědčení druhých lidí

·         je schopen se vcítit do situace druhých

·         uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

·         je si vědom svých práv a povinnosti /seznámení s řádem ZŠ a ŠD /

·         rozhoduje se podle dané situace

·         poskytne podle svých možností účinnou pomoc

·         chrání a podílí se na kulturním a historickém dědictví a aktivně se zapojuje do kulturního života

·         chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy


kompetence pracovní

·         používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení

·         dodržuje vymezená pravidla

·         pracuje kvalitně s výhledem nejen na funkčnost i citový výsledek výrobku

·         využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání

 

5.         CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

·         výrazně motivovat k nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech

·         zábavnou formou získávat potřebné vědomosti a dovednosti, rozšiřovat a fixovat učivo pomocí her, soutěží a vycházek

·         rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování a fantazii

·         uplatňovat vlastní názor a smysl pro spravedlnost

·         rozvíjet samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu, pomáhat mladším a slabším spolužákům při činnostech

·         využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací

·         vypěstovat základní hygienické návyky

·         vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě

·         naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům

·         a správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým

·         předcházet šikaně mezi spolužáky

·         pěstovat v dětech chuť ke sportování

·         připravovat děti na soutěže pořádané v rámci okrsku – reprezentace školy

·         zapojit se do různých soutěží vyhlášených tiskem

·         vhodně využívat dostupnou literaturu, internet a didaktické pomůcky pro činnost ŠD

·         úzce spolupracovat s vyučujícími a rodiči dětí

·         veřejně propagovat činnost ŠD formou výstav, fotografií a článků na internetových stránkách školy

 

ŠD musí být:

 • místo pro zájmové vyžití dětí
 • místo pro regeneraci sil dětí po vyučování
 • místo pro rozvíjení tvořivosti
 • místo pro posilování sebevědomí
 • místo pro radost
 • místo pro komunikaci vychovatelek a rodičů (poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD)

 

Podmínky pro činnost:

 • inspirující a nestresující prostředí
 • účelově vybavené prostory družiny s možností kreativního uzpůsobení
 • možnost využívání prostor školy :  tělocvična, herna, počítačová učebna, multimediální učebna

                      

                                     

6.         FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Ø  PRAVIDELNÁ ČINNOST – zájmové činnosti dané týdenní skladbou zaměstnání. Zahrnuje také práci zájmových kroužků, které ŠD a škola nabízí.

Ø  PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE – nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností (výlety, slavnosti, besídky, návštěvy divadelních představení atd.)Tyto akce připravuje zpravidla škola a někdy jsou určeny rodičům a veřejnosti.

Ø  SPONTÁNNÍ AKIVIVITY -zahrnují každodenní odpočinkové činnosti po vyučování

Ø  PŘÍRAVA NA VYUČOVÁNÍ – zahrnuje didaktické hry, práci na počítači a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve vyučování.

 

7.         PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI a MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ

Zájmové vzdělávání nabízí prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je k nim přistupováno individuálně, podle potřeb žáka. Je využíváno spolupráce nejen s rodiči, ale i s pedagogicko – psychologickou poradnou a s dalšími poradenskými zařízeními. Školní družina má možnost zapůjčení speciálních didaktických pomůcek.

Podmínky jsou vytvářeny i pro rozvoj mimořádně nadaných žáků a to formou zájmových kroužků s různým zaměřením a individuálním přístupem.

  

8.         PRAVIDLA HODNOCENÍ  

Hodnocení většího či menšího tematického celku je prováděno po skončení nebo i v průběhu činností. Společně s žáky se zamýšlíme nad tím, zda byl vytyčený cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků vychovatelka dál plánuje tematické celky, jejich části upravuje, obměňuje, obohacuje činnosti o nové náměty, hledá nové prostředky činnosti. Hodnocení směrem k žákům je prováděno průběžně – hodnotí se individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka. S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoříme. Z pohledu celého oddělení je hodnocena aktivita a zájem žáků, jejich náměty a plnění pedagogického záměru. Všechny realizované činnosti jsou hodnoceny v souladu s pravidly hodnocení (školním vzdělávacím „Pavučinka“), a zejména z pohledu přínosu pro žáky.

 

9.         VZDĚLÁVACÍ  OBLASTI

3.1.  Člověk a jeho svět, místo kde žijeme

Dílčí cíle:        

·         poznávání nejbližšího okolí

·         organizace života v rodině ve třídě v ŠD, ve škole, v obci, ve společnosti

Výchovně vzdělávací strategie (VVS)

·         vycházky do vesnice a okolí

·         poznávání různých služeb (obecní úřad, obchody, pošta, nádraží)

·         tematické hry, malování, besedy, povídání

·         regionální pověsti – poslech, četba, místní tradice

·         dopravní výchova – dopravní hry, didaktické hry s dopravními značkami, malování dopravních značek či prostředků

 

3.2.  Lidé kolem nás

Dílčí cíle:

·         osvojování zásad vhodného chování, jednání mezi lidmi

·         tolerance, empatie, vzájemné úcty

·         poznání, jak se lidé sdružují, seznamují se základními právy a povinnostmi

VVS :

·         osvojování a dodržování základů společenského chování (pozdravení, podávání ruky)

·         slovní i mimoslovní naslouchání, stolování, spolupráce ve skupině

·         vytváření kladného vztahu ke spolužákům, radosti ze spolupráce, pozitivního klimatu v oddělení

·         mediální výchova – povídání o tom, co děti viděly v TV a slyšely v rozhlase

 

3.3.  Lidé a čas

Dílčí cíle:        

·         budování správného režimu dne a jeho dodržování

·         učit úctě k času druhých, využívat svůj čas smysluplně

·         seznámení s životem lidí v minulosti a současnosti

VVS :

·         dodržování programu ŠD, jeho příprava, realizace, týmová práce v komunitním kruhu

·         hry a soutěže, tematické hry

 

3.4.  Rozmanitosti přírody

Dílčí cíle:

·         seznamování s přírodou, s proměnlivostí a rozmanitostí přírody živé a neživé

·         vytváření kladného vztahu k přírodě

VVS

·         tematické vycházky, turistické vycházky pobyt v přírodě, pozorování změn, výtvarné a jiné zpracování poznatků

·         didaktické hry s přírodními motivy

·         péče o pokojové rostliny, jednoduché pokusy, využití zkušenosti z ekologické výchovy

 

3.5.  Člověk a jeho zdraví

Dílčí cíle:        

·         poznat sami sebe, získat poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci, o odpovědnosti za své zdraví

VVS

·         beseda o osobní hygieně, předcházení úrazům

·         dbaní na bezpečnost činností, nácvik jednoduchého ošetření poranění, jak vyhledat pomoc

·         hra s telefonem – nácvik telefonického volání na tísňové linky

·         pohybové a tělovýchovné aktivity

·         otužování

 

10.     ZÁVĚR

 • Společně s žáky se snažíme vytvářet hranice správného chování. Snažíme se žáky oceňovat, dáváme prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají.
 • Dáváme jim možnost si vybrat a nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon.
 • Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte.
 • Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i náročné situace se smyslem pro zodpovědnost.
 • Pro rozvoj řady kompetencí je zapotřebí pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky a dalšími lidmi. Pro život se potřebujeme naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s nejrůznějšími lidmi – nejen s těmi blízkými a s přáteli, ale i s lidmi, kteří se od nás odlišují co do schopností, chování, zvyků, temperamentu, zájmů, …
 • Ideálním prostředím, kde se to děti mohou učit, je přirozená vrstevnická skupina ve školní družině.

 

V Dětřichově nad Bystřicí dne 30. 8. 2008